ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Τοπούζης
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920

Βέροια, 26 Σεπτεμβρίου 2013 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας)

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1.    Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.2.    Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).
1.3.    Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.4.    Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
1.5.    Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.6.    Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστα¬σης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
1.7.    Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
1.8.    Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.
1.9.    Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ¬γείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιή¬θη¬κε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
1.10. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπο¬ρ鬬κές επιχειρήσεις).
        Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).
        Tο Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων»
το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και   Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.», άρθρο 61 παρ.  1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011
1.11. την αριθμ. 31/30.08.2013 (θέμα 5ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.    Δημόσια ανοικτή διαδικασία με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
2.    Περιγραφή των ζητούμενων ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας.      
3.    Η διαδικασία  θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.
4.    Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου Βέροιας.
5.    Ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ορίζεται η 18.10.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
6.    Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την 18.10.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, στο γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας.
7.    Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
8.    Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από την αρμόδια επιτροπή.
9.    Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας  δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρό¬σωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
10.    Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11.    Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορι¬κή ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:
α)    Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β)    Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ)    Συνεταιρισμοί.
    Κατά τα λοιπά, η διαδικασία  θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις επί του συμβατικού τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.:
1.    Ποσοστό 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επ΄ αυτού και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου
2.    Ποσοστό 2% σε εφαρμογή του αρ.3 του Ν.3580/07
3.    ποσοστό 0,10 % σε εφαρμογή του άρθρου 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012.
Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση – προκαταβολή φόρου
Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε EURO ανά μονάδα είδους και θα είναι επί ποινή απόρριψης κατώτερη ή ίση της τιμής που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς στην οποία θα αναφέρεται ο σχετικός κωδικός και η αντίστοιχη τιμή του είδους
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ενός έτους με μονομερές δικαίωμα από το Νοσοκομείο λύσης αυτών, εφόσον ολοκληρωθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός  από το Π.Π.Υ.Υ.  έτους 2011 ή εφόσον για τα αναφερόμενα είδη υπογραφεί σύμβαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την Ε.Π.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. ή από την 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται μετά την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου  οριστικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, και αφού θεωρηθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό  βάσει των πλαισίων του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003).
14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 118/07
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την προσφορά τους σε φάκελο στον οποίο θα περιέχεται:
1.    προσφορά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τα στοιχεία της προσφοράς τους μόνο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που συνοδεύει την παρούσα
2.    Συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς, και  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
1.    δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
2.    Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,
-    δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ούτε και για
(α). συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους,
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3. ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και ότι ο προσφέρων διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (CE MARK ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π. αναφέροντας το αριθμό του πιστοποιητικού και την ημερομηνία ισχύος του) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. Επίσης να δηλωθεί ότι θα προσκομισθούν στην υπηρεσία, εφόσον ζητηθούν, κατά την διάρκεια της σύμβασης.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
Διάρκεια ισχύς προσφορών τρείς μήνες
Μεταξύ των στοιχείων της προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
•    το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου είδους και ο τόπος (χώρα) εγκατάστασής του
•    σήμανση CE του προϊόντος που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία του
•    ο κωδικός του προϊόντος (ref number)
•    η συσκευασία του προϊόντος (π.χ. αριθμός τεμαχίων ανά κουτί)
•    η συσκευασία στην οποία αντιστοιχεί η προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς (π.χ. «Η τιμή δίνεται ανά τεμάχιο», ή «Η τιμή δίνεται ανά Bt των 100 τεμαχίων»)
•    το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το είδος
Παράδειγμα:
Εργοστάσιο κατασκευής: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ
Το προϊόν φέρει σήμανση CE 9999
ISO: 9999 : 9999
Κωδικός προϊόντος: Ref. Κ99999999
Συσκευασία: π.χ. 12 τεμάχια στο κουτί ή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία
Η τιμή δίνεται ανά τεμάχιο
Το είδος υπάγεται σε ποσοστό Φ.Π.Α. …..%
Οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής:
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα, μαζί με τα δείγματα
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προς
Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν δύο δείγματα για κάθε είδος που θα προσφέρουν.  Σε κάθε δείγμα πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια ο κωδικός του είδους (α/α) όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα

 

Το Γ.Ν. Βέροιας, θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σας. Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων privacy policy.

Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk