ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: K. Τοπούζης
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920

Βέροια, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας κατόπιν της αριθ. 36/21.11.2012 (θέμα 11ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να γίνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από αδειοδοτημένες εταιρείες για την συνολική διαχείριση των αργυρούχων λυμάτων των ακτινολογικών εμφανιστηρίων του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, που ανέρχονται περίπου στα 10.500 – 11.000 κιλά ετησίως, με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ. Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

1. Η ανάδοχος εταιρεία φέρει την ευθύνη και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το έργο της ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων των μηχανημάτων εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (συλλογή, σήμανση, φόρτωση, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, τελική διάθεση) παρέχοντας στο Νοσοκομείο όλα τα αποδεικτικά ασφαλούς διαχείρισης και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη των εργασιών. Κατά την διαχείριση των αποβλήτων θα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους Διεθνείς Κανονισμούς, έτσι ώστε σε κανένα στάδιο των εργασιών να μη τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και παράλληλα να αποφεύγεται η ρύπανση του Περιβάλλοντος.

2. Η ανάδοχος εταιρεία κατά την διάρκεια της σύμβασης, υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο σωληνώσεων και δεξαμενών προκειμένου το σύνολο των αποβλήτων των ακτινολογικών εργαστηρίων (υγρά στερέωσης και εμφάνισης) να καταλήγει από τα ακτινολογικά μηχανήματα στις δεξαμενές. Η εγκατάσταση αυτού του δικτύου τόσο στο Νοσοκομείο όσο και το Κ. Υ. Αλεξάνδρειας, θα πρέπει να γίνει το πολύ εντός 10ημέρου από την υπογραφή της σύμβασης. Τα έξοδα τοποθέτησης, αντικατάστασης, καθώς και αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης του συστήματος διαχείρισης, βαρύνουν εξ ολοκλήρου την εργολήπτρια εταιρεία, η οποία έχει και την ευθύνη για την άψογη λειτουργία τους.

3. Η καταμέτρηση και παράδοση των αποβλήτων στην ανάδοχο εταιρεία θα τελεί υπό την εποπτεία μελών της Επιτροπής Διαχείρισης ΕΑΥΜ του Νοσοκομείου μας και κατά την παράδοση θα συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα αναγνώρισης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/8-5-2012, τα οποία πιστοποιούν τη μεταβίβαση της ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων, στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης.

4. Η συχνότητα παραλαβής των αποβλήτων για περαιτέρω διαχείριση, θα καθορίζεται από την Επιτροπή Δ/σης ΕΑΥΜ, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας και την πληρότητα των δεξαμενών. Θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή τους, θα ενημερώνεται η αρμόδια επιτροπή διαχείρισης ΕΑΥΜ, του νοσοκομείου μας.

5. Η αποκομιδή των αποβλήτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της ΥΜ και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου.

6. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να φέρουν σήμανση σχετική με τα μεταφερόμενα υλικά, θα είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008, θα είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007, και οι οδηγοί τους θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλικών.

7. Σε περίπτωση συνεργασίας της αναδόχου εταιρείας για την τελική επεξεργασία/καταστροφή των αποβλήτων με εταιρεία που εδράζει στο εξωτερικό, η τελευταία υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικό τελικής διάθεσης των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαική νομοθεσία (ΕΟΚ 259/93), η οποία και θα μας αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατόν και πάντως εντός προθεσμίας 180 ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων. Έως τότε η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων, η οποία θα ισχύει μέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, από το φορέα επεξεργασίας.

11. Σε πιθανά ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των ακτινολογικών υγρών από την ανάδοχο εταιρεία, εντός ή εκτός του Νοσοκομείου ή του Κ. Υγείας η κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για την εξυγίανση του περιβάλλοντος θα βαρύνει τον ανάδοχο καθώς και όλες τις σχετικές ποινικές , αστικές ή και διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν.

12. Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των μολυσματικών αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδος παρέχοντας στο Νοσοκομείο όλα τα αποδεικτικά ασφαλούς διαχείρισης και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη των εργασιών. Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά, η βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 146163/2012.

13. Σε περιπτώσεις όπου, από νόμιμους ελέγχους των εγκαταστάσεων της αναδόχου εταιρείας διαπιστωθούν παρεκκλίσεις με συνέπεια την προσωρινή παύση των εργασιών της αναδόχου εταιρείας, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με δική του δαπάνη την συνέχιση της διαχείρισης των αποβλήτων, έως την παύση της ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης.

14. θα πρέπει τέλος, να κατατεθούν :

- Η άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων ΤΧ
- Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας
- Η άδεια της εγκατάστασης για την προσωρινή αποθήκευση
- Η άδεια διασυνοριακής μεταφοράς των ΕΙΑ-ΤΧ (σε περίπτωση συνεργασίας με χώρα του Εξωτερικού)
- το συμβόλαιο συνεργασίας με αδειοδοτημένο φορέα για την επεξεργασία και την τελική διάθεση των αποβλήτων, που προκύπτουν μετά την ανάκτηση του αργύρου
- Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου, όπως απαιτείται από την Η.Π.146163 ΚΥΑ.
- Οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς ΕΙΑ – ΜΧ, τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης ADR των οχημάτων, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών κατά ADR, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας του οδηγού με την εταιρεία (ΙΚΑ).
- Βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης

15. Για όσα αφορούν τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων και δεν ορίζονται ειδικά με την παρούσα, ισχύουν όσα προβλέπονται από την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Να κατατεθούν οικονομικές προσφορές για το κόστος διαχείρισης των ακτινολογικών αποβλήτων στην περίπτωση :


I. παρακράτησης από τον ανάδοχο του ανακτώμενου αργύρου
II. επιστροφή του ανακτώμενου αργύρου στο Νοσοκομείο

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται μέχρι την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2012

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν ΒΕΡΟΙΑΣ & Γ.Ν ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα

 

Το Γ.Ν. Βέροιας, θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σας. Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων privacy policy.

Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk