Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920

Βέροια 19 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. πρωτ: 39/2012

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, με την 27/07.09.2012 (θέμα 9ο έκτακτο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, διενεργεί Δημόσιο τακτικό ενιαίο διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια του CPV 33141110-4 «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» συνολικού προυπολογισμού 3.541.725,00€ με Φ.Π.Α. από το Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011 – πιστώσεις 2011 και 2012.

Ο Διαγωνισμός αφορά ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες των παρακάτω Νοσοκομείων της 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ: 150.000,00€ - Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: 150.000,00€ - Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ: 68.000,00€ - Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»: 1.170.000,00€ - Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»: 945.000,00€ - Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ : 150.000,00€ - Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 180.000,00€ - Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»: 180.000,00€ - Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: 100.000,00€ - Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 80.000,00€ - Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 90.675,00€ - Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ: 37.000,00€ - Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ: 220.000,00€ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ: 1.000,00€, Γ.Ν ΓΡΕΒΕΝΩΝ : 20.000,00€.


Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ.Ν. Βέροιας, Τμήμα Οικονομικό, Γρ. Προμηθειών στις 7 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30΄ πέρας κατάθεσης προσφορών η 6 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄ .Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό με την σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

Πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού: Λοιπές πληροφορίες δίδονται από το Οικονομικό τμήμα, γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 23313 - 51157, & 23313 - 51314 & fax: 23310 - 59315 αρμόδιος υπάλληλος Κ. Τοπούζης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Οικονομικό τμήμα, Γραφείο Προμηθειών.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογι¬σθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν προσφέρουν το σύνολο των ειδών αλλά μέρος αυτών, μπορούν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής αξίας 5% επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών (αθροιστικά) που αναγράφονται στα υπό προμήθεια είδη της Διακήρυξης.


Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις των τακτικών προϋπολογισμών των Νοσοκομείων που συμμετέχουν.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσο¬τική παραλαβή από τα Νοσοκομεία. Η πληρωμή των ανακηρυχθέντων ως προμηθευτών θα γίνει με θεωρημένο από τα κλιμάκια των Ελεγκτικών Συνεδρίων των Νομών, που εδρεύουν τα Νοσοκομεία που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, με ένταλμα κατά βάση στα πλαίσια του Ν.2469/97, και αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί προσυμβατικός έλεγχος σε εφαρμογή Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ¬γείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999)

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Διακήρυξη εστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ενημέρωση αναβολής

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα