Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920

Βέροια, 27 Ιουνίου 2012
Αριθ.πρωτ.: 31-32-33/2012

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν

ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, με την 19/27.06.2012 (θέμα 1ο έκτακτο) αποφάσισε την διενέργεια των κάτωθι κοινών διαγωνισμών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Βέροιας - Νάουσας από το Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011 – πιστώσεις 2012:

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΩΡΑ

33696500-0

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ

140.000,00

50.000,00

190.000,00

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

31/2012

23.11.2012

11:30΄

33696100-6

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ

250.000,00

119.000,00

369.000,00

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

32/2012

21.11.2012

11:30΄

24100000-5

ΑΕΡΙΑ

150.000,00

68.000,00

218.000,00

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

33/2012

31.09.2012

11:30΄

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι σφραγισμένες και θα αποστέλλονται στο Γ.Ν. Βέροιας, γραφείο προμηθειών, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:30. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό με την σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

Πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού: Λοιπές πληροφορίες, δίδονται από το Οικονομικό τμήμα, Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. 591 00 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 23313 - 51157, & 23313 - 51314 & fax: 23310 - 59315, αρμόδιος υπάλληλος Κ. Τοπούζης.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με θεωρημένο από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένταλμα κατά βάση στα πλαίσια του Ν.2469/97. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις των τακτικών προϋπολογισμών των Νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας. Η πληρωμή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσο¬τική παραλαβή από τα Νοσοκομεία.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογι¬σθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ή όπως ορίζεται στις Διακηρύξεις των διαγωνισμών.

Οι διάρκεια των συμβάσεων είναι για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα από το Νοσοκομείο, να την παρατείνει για επιπλέον τρείς μήνες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ., όπου απαιτείται, και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 27η Ιουνίου 2012.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα