ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920

Βέροια 4-9-2012
Αρ. Διακήρυξης 37/2012

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 09.10.2012 και ώρα 14:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 10.10.2012 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.100,00 € ή σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών αυτών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι και 06.07.2013. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 008/8, κωδικός έργου ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880062), ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράση 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η πληρωμή θα γίνει με την οριστική παραλαβή.


Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ.: 2331 3 51314/ 51157, fax: 2331 0 59315, αρμόδια υπάλληλος κα. Μαρία Κατώγλου στο Γραφείο Προμηθειών, διεύθυνση: Περιοχή Ασωμάτων, 59100 Βέροια.


Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα